Hanuman Chalisa with Satyananda and Band

The Hanuman Chalisa is a wonderful song for Hanuman, the divine servant and monkey god. Chalisa means 40 verses. Written by Tulsidas, one of the great Indian saints, Rama worshippers, Hanuman devotees, poets and musicians of the 18th century.

Listen to a recording from the Yoga Vidya Satsang in Bad Meinberg, Germany. Satyananda and his band perform this kirtan in wonderful way.

Here are the lyrics:

Shri-guru Charana Saroja Raja,

Nija Manu Mukuru Sudhari /

Baranau Raghu-bara Bimala Jasu,

Jo Dayaku Phala Chari // 1 // (ka)

Buddhi-hina Tanu Janike,

Sumirau Pavana Kumara /

Bala Budhi Bidya Dehu Mohĩ,

Harahu Kalesa Bikara // 1 // (kha)

Jaya Hanumana Jnana Guna Sagara /

Jaya Kapisa Tihu Loka Ujagara // 1 //

Rama Duta Atulita Bala Dhama /

Anjani-putra Pavana-suta Nama // 2 //

Maha-bira Bikrama Bajarangi /

Kumati Nivara Sumati Ke Sangi // 3 //

Kanchana Barana Biraja Subesa /

Kanana Kundala Kunchita Kesa // 4 //

Hatha Bajra Au Dhvaja Birajai /

Kandhe Munja Janeu Saje // 5 //

Sankara-suvana Kesari Nandana /

Teja Pratapa Maha Jaga Bandana // 6 //

Bidyavana Guni Ati Chatura /

Rama Kaja Karibe Ko Atura // 7 //

Prabhu Charitra Sunibe Ko Rasiya /

Rama Lashana Sita Mana Basiya // 8 //

Sukshma Rupa Dhari Siyahĩ Dikhava /

Bikata Rupa Dhari Lanka Jarava // 9 //

Bhima Rupa Dhari Asura Sahare /

Ramachandra Ke Kaja Savare // 10 //

Laya Sajivana Lakhana Jiyaye /

Shri-raghu-bira Harashi Ura Laye // 11 //

Raghu-pati Kinhi Bahuta Badai /

Tuma Mama Priya Bharatahi Sama Bhai // 12 //

Sahasa Badana Tunharo Jasa Gavaĩ /

Asa Kahi Shri-pati Kantha Lagavaĩ // 13 //

Sanakadika Brahmadi Munisa /

Narada Sarada Sahita Ahisa // 14 //

Jama Kubera Diga-pala Jaha Te /

Kabi Kobida Kahi Sake Kaha Te // 15 //

Tuma Upakara Sugrivahĩ Kinha /

Rama Milaya Raja-pada Dinha // 16 //

Tunharo Mantra Bibhishana Mana /

Lankesvara Bhae Saba Jaga Jana // 17 //

Juga Sahasra Jojana Para Bhanu /

Lilyo Tahi Madhura Phala Janu // 18 //

Prabhu Mudrika Meli Mukha Mah /

Jaladhi Langhi Gaye Acharaja Nah // 19 //

Durgama Kaja Jagata Ke Jete /

Sugama Anugraha Tunhare Tete // 20 //

Rama Duare Tuma Rakhavare /

Hota Na Ajna Binu Paisare // 21 //

Saba Sukha Lahai Tunhari Sarana /

Tuma Rachchhaka Kahu Ko Dara Na // 22 //

Apana Teja Sanharo Apai /

Tino Loka Haka Tẽ Kapai // 23 //

Bhuta Pisacha Nikata Nahĩ Avai /

Maha-bira Jaba Nama Sunavai // 24 //

Nasai Roga Harai Saba Pira /

Japata Nirantara Hanumata Bira // 25 //

Sankata Tẽ Hanumana Chhudavai /

Mana Krama Bachana Dhyana Jo Lavai // 26 //

Saba Para Rama Tapasvi Raja /

Tina Ke Kaja Sakala Tuma Saja // 27 //

Aura Manoratha Jo Koi Lavai /

Soi Amita Jivana Phala Pavai // 28 //

Charo Juga Paratapa Tunhara /

Hai Parasiddha Jagata Ujiyara // 29 //

Sadhu Santa Ke Tuma Rakhavare /

Asura Nikandana Rama Dulare // 30 //

Ashta Siddhi Nau Nidhi Ke Data /

Asa Bara Dina Janaki Mata // 31 //

Rama Rasayana Tunhare Pasa /

Sada Raho Raghu-pati Ke Dasa // 32 //

Tunhare Bhajana Rama Ko Pavai /

Janama Janama Ke Dukha Bisaravai // 33 //

Anta Kala Raghu-bara Pura Jai /

Jaha Janma Hari-bhakta Kahai // 34 //

Aura Devata Chitta Na Dharai /

Hanumata Sei Sarva Sukha Karai // 35 //

Sankata Katai Mitai Saba Pira /

Jo Sumirai Hanumata Bala-bira // 36 //

Jai Jai Jai Hanumana Gosa /

Kripa Karahu Guru Deva Ki Na // 37 //

Jo Sata Bara Patha Kara Koi /

Chhutahi Bandi Maha Sukha Hoi // 38 //

Jo Yah(a) Padhai Hanumana Chalisa /

Hoya Siddhi Sakhi Gaurisa // 39 //

Tulasi-dasa Sada Hari Chera /

Kijai Natha Hridaya Maha Dera // 40 //

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert